Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sem Nails en de klant/cursist. De toepasselijkheid van andere voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 3. Indien Sem Nails niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat een partij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Sem Nails zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product en/of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Sem Nails kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant/cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding vermelde prijs is voor klanten/behandelingen inclusief 21% btw en eventuele andere heffingen en kosten. Voor cursisten/cursussen is de in een aanbieding vermelde prijs exclusief 21% btw en eventuele andere heffingen en kosten.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sem Nails daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sem Nails anders aangeeft.
 5. Een cadeaubon kan alleen worden ingewisseld voor diensten van Sem Nails (geen producten) en het saldo ervan is gedurende één jaar geldig. Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor (contant) geld of worden gebruikt voor de aankoop van een andere cadeaubon. Het bedrag van een cadeaubon zal in onderlinge overeenstemming worden bepaald. Sem Nails is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van een cadeaubon.

Artikel 3. Annulering van een behandeling

 1. Indien de klant verhinderd is om op een gemaakte behandelingsafspraak te verschijnen, meldt de klant dit zo spoedig mogelijk per e-mail, whatsapp, SMS of telefoon aan Sem Nails.
 2. Bij annulering binnen 24 uur voor de gemaakte behandelingsafspraak worden er annuleringskosten in rekening gebracht ter hoogte van 100% van de overeengekomen behandelingskosten. Een eventuele aanbetaling wordt verrekend met de annuleringskosten.
 3. Annuleert de klant een afspraak voor de tweede keer op rij, dan is het tweede lid van dit artikel onverkort van toepassing en zal de klant ingeval van een nieuwe, derde, afspraak worden geweigerd.
 4. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel ontvangt de klant een betaalverzoek, welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 5. Indien de klant 5 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt Sem Nails zich het recht voor om de verloren tijd in te korten op de behandeling(en). Dit laat de overeengekomen behandelingskosten onverlet.
 6. Indien de klant 15 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt Sem Nails zich het recht om de afspraak te annuleren en 100% van de overeengekomen behandelingskosten in rekening te brengen.

Artikel 4. Annulering van een cursus door cursist

 1. De cursist heeft een bedenktijd van veertien dagen na inschrijving voor een cursus van Sem Nails.
 2. Bij annulering van de cursus door de cursist na afloop van de termijn zoals genoemd in artikel 4 lid 1 wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Een aanbetaling ziet namelijk op geleverde diensten zoals de administratieve afhandeling en planningskosten en betreft een kostendekkend bedrag.
 3. Bij annulering van de cursus door de cursist kan binnen één jaar na ontvangst van het annuleringsbericht door Sem Nails in overleg met Sem Nails, de cursus eenmalig verplaatst worden naar een andere beschikbare datum.
 4. Annulering van de cursus dient schriftelijk of telefonisch te geschieden.
 5. In geval van tussentijdse beëindiging van de lopende cursus dient het volledige cursusbedrag voldaan te worden. De cursist heeft geen recht op terugbetaling van enig bedrag.

Artikel 5. Wijziging en annulering van de cursus door Sem Nails

 1. Sem Nails heeft het recht het tijdstip, de locatie of het lesprogramma van een cursus of opleidingsmodule te wijzigen wegens te weinig aanmeldingen of het uitvallen van een docent, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. De cursist is niet gerechtigd om de cursus (kosteloos) te annuleren en/of te ontbinden om deze reden.
 2. In geval er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een cursus of ingeval van overmacht is Sem Nails gerechtigd om de cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist.

Artikel 6. Betaling

 1. Sem Nails vermeldt prijzen van behandelingen en cursussen zoveel mogelijk op de website en bevestigt deze zo nodig vooraf.
 2. De klant dient direct na afloop van de behandeling de behandelingskosten en de prijs van eventueel aangekochte producten te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De cursist dient bij inschrijving voor een cursus via de website van Sem Nails het volledige cursusgeld dan wel een aanbetaling binnen drie werkdagen na inschrijving te voldoen.
 4. De cursist kan geen enkel recht ontlenen aangaande de inschrijving indien de (aan)betaling niet (tijdig) heeft plaatsgevonden.
 5. Zonder tijdige (aan)betaling heeft de cursist geen recht op deelname aan de opleiding.
 6. Indien het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan is Sem Nails gerechtigd boven het verschuldigd cursusgeld, ook de wettelijke rente, (buitengerechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.
 7. Indien en voor zover de klant/cursist niet (volledig) betaalt en Sem Nails zich genoodzaakt ziet incassomaatregelen te treffen, komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de klant/cursist verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, voor rekening van de klant/cursist. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Sem Nails om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan wederpartij in rekening te brengen.
 8. Bij meerdere vorderingen van Sem Nails op de klant/cursist wordt een betaling door de klant/cursist eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel klant aanwijst.
 9. Verrekening of opschorting door de klant/cursist, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Sem Nails verklaart hierbij dat zij de behandeling(en) naar beste kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren. Sem Nails kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken, in geen geval zal dit leiden tot een korting of restitutie van het bedrag van de behandeling.
 2. Klant krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden of beschadiging door Sem Nails tijdens een behandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken binnen 7 dagen.
 3. Sem Nails is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat. Ook is Sem Nails niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 4. Sem Nails is niet aansprakelijk voor verminkingen en/of ontstekingen (zoals onder meer maar niet uitsluitend schimmel en het loslaten van de nagelplaat) als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie na behandeling, lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Indien Sem Nails aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van een cursus of de behandeling, of voortvloeiende uit onrechtmatige daad, dan is de aansprakelijkheid van Sem Nails te allen tijde beperkt tot het bedrag van de behandeling dat in rekening is gebracht, dan wel eenmaal de factuursom van de opleiding waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover klant/cursist niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, meer of andere schade te voorkomen alsmede Sem Nails niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van alle ter zake relevante informatie.
 7. Sem Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant/cursist.
 8. Sem Nails is niet verantwoordelijk voor hetgeen bezoekers op sociale media (Website/Facebook/Instagram/Twitter etc.) zetten, bijvoorbeeld in reactie op een bericht en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 9. Sem Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan doordat Sem Nails is uitgegaan van door of namens de cursist verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en/of door de cursist gebruikte ondeugdelijk apparatuur en (onderwijs)materiaal.
 10.  Sem Nails is niet aansprakelijk indien een klant/cursist de (veiligheids-) instructies niet in acht neemt.
 11.  Sem Nails is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, zoals inkomensderving, gederfde winst, gemiste besparingen en/of gemaakte extra kosten door de klant/cursist.
 12.  Indien Sem Nails bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van hulppersonen of derden, zal Sem Nails steeds de zorgvuldigheid in acht nemen. Sem Nails is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een hen toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad. Sem Nails is gerechtigd mede namens de klant/cursist de algemene voorwaarden van hulppersonen of derden te aanvaarden, ook als deze algemene voorwaarden een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid inhouden. De klant/cursist vrijwaart Sem Nails voor alle aanspraken van derden, die Sem Nails inschakelt voor uitvoering van de overeenkomst.
 13. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Sem Nails verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Sem Nails of die door Sem Nails zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst).
 14. De cursist is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan de organisatie, aan apparatuur en/of meubilair, alsmede voor schade toegebracht aan derden, zoals onder meer maar niet uitsluitend een nagelmodel.

Artikel 8. Overmacht

 1. Sem Nails is niet gehouden om de overeenkomst met de klant/cursist na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sem Nails geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sem Nails niet in staat is haar verplichtingen na te komen, hieronder wordt onder meer begrepen:
  1. Het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur;
  2. Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water-, gas en energieleveringen;
  3. Arbeidsongeschiktheid van Sem Nails;
  4. Arbeidsongeschiktheid van personeel van Sem Nails/aangestelde nagelstylistes door Sem Nails of (ingehuurde) docenten;
  5. Brand;
  6. Ongevallen;
  7. Transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen, blokkades of autopech;
  8. Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook;
  9. Diefstal of inbraak;
  10. Wanprestatie door derden;
  11. Natuurrampen, waaronder overstromingen of aardbevingen;
  12. Oorlog of terrorisme; alsmede
  13. Iedere andere niet tot de normale handelsrisico te rekenen gebeurtenissen.
 3. Sem Nails kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst met de klant/cursist opschorten of met onmiddellijke ingang opzeggen.
 4. Overmacht verplicht Sem Nails niet tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant/cursist.
 5. Voor zover Sem Nails haar verplichtingen ondanks overmacht gedeeltelijk is nagekomen of zal nakomen, dan is de klant/cursist gehouden om – naar rato – een vergoeding te voldoen voor hetgeen gedeeltelijk is nagekomen

Artikel 9. Persoonsgegevens & geheimhouding

 1. Klant/cursist voorziet Sem Nails vóór de eerste behandeling dan wel vóór aanvang van de cursus van alle noodzakelijke gegevens, en gegevens waarvan de klant/cursist redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeenkomst tussen Sem Nails en de klant/cursist.
 2. Sem Nails neemt de persoonlijke gegevens van de klant/cursist op in haar dossier. Sem Nails verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Gegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de klant/cursist.
 3. Sem Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die klant/cursist heeft medegedeeld tijdens de behandeling/cursus. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant/cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Sem Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 10. Behoorlijk gedrag

 1. De klant/cursist behoort zich in de salon/tijdens de cursus behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant/cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft Sem Nails het recht de klant/cursist uit de salon/cursus te verwijderen en de toegang te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 2. Er wordt van de klant/cursist verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëneregels.

Artikel 11. Beschadiging en diefstal

 1. Sem Nails behoudt zich het recht voor om van klant/cursist een schadevergoeding te eisen indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Sem Nails meldt diefstal te allen tijde bij de politie.

Artikel 12. Geen garanties; certificering

 1. Sem Nails gebruikt voor de behandelingen/cursus uitsluitend producten die gecontroleerd zijn door het Voedsel en Waren Autoriteiten, de richtlijnen hiervoor zijn op Europees level vastgesteld.
 2. Sem Nails is gecertificeerd tot docent door een erkend bedrijf I Am Nail System.
 3. Sem Nails geeft de klant geen garantie op de behandeling door verschillen in de nagel.
 4. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling en is verplicht de nazorginstructie zover mogelijk strikt na te leven voor een optimaal resultaat.
 5. Sem Nails verstrekt de klant/cursist geen enkele garantie ten aanzien van (onder meer) het resultaat van een behandeling en/of cursus.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is niet toegestaan om de website, op de website gedeelde informatie, de inhoud van de website, gedeeltes ervan (waaronder teksten, theorie van cursussen, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s) te gebruiken voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst tussen de klant/cursist en Sem Nails. De gegevens zijn eigendom van Sem Nails en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden de gegevens te kopiëren, te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te sturen, distribueren en/of te bewerken.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding van de cursus

 1. Sem Nails is te allen tijde bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de cursus te onderbreken en/of de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien en zodra de cursist niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Sem Nails, alsmede in geval van surseance van betaling of faillissement van de cursist, beslaglegging ten laste van de cursist of een andere omstandigheid waardoor de cursist niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de cursus zijn uitsluitend voor rekening en risico van de cursist. Deze gevolgen kunnen onder andere zijn:
  1. De toegang tot het leslokaal wordt ontzegd,
  2. De docentbegeleiding wordt stopgezet,
  3. De cursus loopt vertraging op, wat tot gevolg kan hebben dat de cursus niet meer aansluit op het examen, en dat er geen examens meer afgelegd kunnen worden. Hierdoor kan de studie niet afgerond worden met een diploma/certificaat.
 3. Indien de cursist niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Sem Nails en Sem Nails de uitvoering van de overeenkomst om die reden geheel of gedeeltelijk opschort of ontbindt, heeft Sem Nails het recht om de hierdoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Sem Nails tot uitoefening van een ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
 4. In geval Sem Nails gebruik maakt van haar bevoegdheid genoemd in dit artikel zijn de vorderingen op de cursist direct opeisbaar en is Sem Nails harerzijds niet gehouden tot vergoeding van enige schade of schadeloosstelling van de cursist.

Artikel 15. Aanvullende Bepalingen

 1. Sem Nails is gerechtigd om beeldmateriaal respectievelijk foto’s of korte filmopnamen, gemaakt tijdens een cursus of behandeling, te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de klant/cursist vooraf expliciet kenbaar heeft gemaakt dat deze niet in het openbaar gebruikt mogen worden.
 2. Sem Nails is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of foute publicaties op de website of drukmateriaal. Hieraan kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Artikel 16. Klachten

 1. Indien een klant/cursist een klacht heeft over de behandeling, een product of de cursus moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 werkdagen na ontdekking, schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van Sem Nails, waarna Sem Nails binnen 14 dagen respons zal geven. Het e-mailadres waar de klacht kan worden ingediend is: semnails@me.com

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op elke rechtsbetrekking waarbij Sem Nails partij is, evenals op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Top
X